Sutra Sources

Quoted by Nagarjuna in Mūlamadhyamakakārikā (15.7):

Kaccayanagotta Sutta

  • Thanissaro Bhikkhu, trans. 1997. “Kaccayanagotta Sutta: To Kaccayana Gotta (on Right View).” Access to Insight. (accesstoinsight.org)

Prajñāpāramitā
Perfection of Wisdom Sutras

  • Conze, E. 1978. The Prajñāpāramitā Literature. ‘s-Gravenhage: Mouton. (BQ 1887 .C66 1978 JABL)

Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra
Prajñāpāramitāhṛdaya
Diamond Cutter Sutra and Heart Sutra

  • Conze Edward. 1975. Buddhist Wisdom Books: Containing the Diamond Sutra and the Heart Sutra. London: G. Allen & Unwin. (BQ 1992 .E5 C66 JABL)
  • Müller, F. Max. and Edward Conze. 1957.  Vajracchedikā Prajñāpāramitā. Rome: Is. M.E.O. (BQ 1992 .E5 C66 1957 JABL)

Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra 
ཤེར་ཕྱིན་བརྒྱད་སྟོང་པ།
Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines

Conze, Edward. 1973. The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines and its Verse Summary. San Francisco, CA: Four Seasons Foundation. (BQ 1912 .E5 C66 1973 JABL)

Babcock, Richard, rev. of Conze, 1973 trans. 2010. “The Perfection of Wisdom in 8,000 Lines (RiBa).” Ranjung Yeshe Wiki (rywiki.tsadra.org)

Daśasāhasrikāprajñāpāramitā
ཤེས་ཕྱིན་ཁྲི་པ།
Perfection of Wisdom in Ten Thousand Lines

Padmakara Translation Group. 2022. འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁྲི་པ་ཤེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། = ’phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa khri pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo = The Noble Mahāyāna Sūtra “The Transcendent Perfection of Wisdom in Ten Thousand Lines” = Ārya­daśa­sāhasrikā­prajñā­pāramitā­nāma­mahā­yāna­sūtra. 84000: Translating the Words of the Buddha. (read.84000.co)

Aṣṭādaśasāhasrikāprajñāpāramitā
ཤེར་ཕྱིན་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པ།
Perfection of Wisdom in Eighteen Thousand Lines

Sparham, Gareth. 2022. འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། = ’phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa khri brgyad stong pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo = The Noble Mahāyāna Sūtra “The Perfection of Wisdom in Eighteen Thousand Lines” = Āryāṣṭā­daśa­sāhasrikā­prajñā­pāramitā­nāma­mahāyāna­sutra. 84000: Translating the Words of the Buddha. (read.84000.co)

Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitā
ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ། (ཉི་ཁྲི།)
Perfection of Wisdom in Twenty-five Thousand Lines

Śatasāhasrikāprajñāpāramitā
ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ། (འབུམ།) 
Perfection of Wisdom in One Hundred Thousand Lines

  • Conze, Edward. 1979. The Large Sutra on Perfect Wisdom, with the Divisions of the Abhisamayālaṅkāra. Delhi: Motilal Banarsidass.  (BQ 1952 .E5 C66 JABL)

Madhyamaka Hermeneutics

Quoted in major Madhyamaka treatises

Akṣayamatinirdeśa
བློ་གྲོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པ།
The Teaching of Akṣayamati

  • Braavig and David Welsh, trans. 2022. འཕགས་པ་བློ་གྲོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། = ’phags pa blo gros mi zad pas bstan pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo = The Noble Mahāyāna Sūtra “The Teaching of Akṣayamati” = Āryākṣaya­mati­nirdeśa­nāma­mahāyāna­sutra. 84,000: Translating the Words of the Buddha. (read.84000.co)

Samādhirājasūtra
ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ།
The King of Samādhis Sūtra

  • Roberts, Peter Alan, trans. 2018/2022. འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་སྤྲོས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། = ’phags pa chos thams cad kyi rang bzhin mnyam pa nyid rnam par spros pa ting nge ’dzin gyi rgyal po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo = The Noble Mahāyāna Sūtra “The King of Samādhis, the Revealed Equality of the Nature of All Phenomena” = Ārya­sarva­dharma­svabhāva­samatāvipañcita­samādhi­rāja­nāma­mahā­yāna­sūtra. 84,000: Translating the Words of the Buddha. (read.84000.co)
Quoted in Essence of Eloquence by Tsong-kha-pa:

Rāṣṭrapālaparipṛcchā
The Questions of Rāṣṭrapāla
ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པ།

  • Vienna Buddhist Translation Studies Group. 2021/2022. འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། = ’phags pa yul ’khor skyong gis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo = The Noble Mahāyāna Sūtra “The Questions of Rāṣṭrapāla” = Ārya­rāṣṭrapāla­paripṛcchā­nāma­mahāyāna­sūtra.  84,000: Translating the Words of the Buddha. (read.84000.co)
Quoted by Candrakriti & Prajnakaramati:

Śālistamba
སཱ་ལུའི་ལྗང་པ།
The Rice Seedling

  • Dharmasāgara Translation Group. 2018/2020. འཕགས་པ་སཱ་ལུའི་ལྗང་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། = ’phags pa sA lu’i ljang pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo = The Noble Mahāyāna Sūtra “The Rice Seedling” = Ārya­śāli­stamba­nāma­mahāyāna­sūtra. 84,000: Translating the Words of the Buddha. (read.84000.co
  • Thabkhe Yeshe, Joshua W. Cutler and Diana Cutler, trans. 2020. The Rice Seedling Sutra: Buddha’s Teachings on Dependent Arising. Somerville MA: Wisdom Publications. (BQ 4240 .T49 2020 JABL)

Ratnamegha
The Jewel Cloud
དཀོན་མཆོག་སྤྲིན།
dkon mchog sprin

Dharmachakra Translation Committee. 2019/2022. འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། =’phags pa dkon mchog sprin ces bya ba theg pa chen po’i mdo = The Noble Great Vehicle Sūtra “The Great Cloud” =  Āryaratnameghanāmamahāyānasūtra. 84,000: Translating the Words of the Buddha. (read.84000.co)